Kristina Jensen
+45 23 74 00 41
kristina@amplifaia.com

Privatlivspolitik

Formål
Formålet med privatlivspolitik er at vise, hvordan virksomheden AmpliFaia ApS indsamler, anvender og beskytter dine personoplysninger. Virksomheden respekterer alle dine ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som du afgiver mundtligt, skriftligt og online. 

Personlige oplysninger er alle oplysninger, som kan identificere dig som kunde.
For at kunne arbejde effektivt og ansvarligt som rådgiver såvel som psykkoterapeut har jeg brug for forskellige personoplysninger. 

Nedenstående er en orientering om, hvilke data jeg indsamler, hvad jeg benytter dem til samt dine rettigheder.

1. Kontaktoplysninger
AmpliFaia ApS er ansvarlig for behandlingen af dine data. Kontaktoplysninger er:


AmpliFaia ApS

Kristina Jensen
Hallingdal 12
2800 Kgs Lyngby
Tlf.: 23 74 00 41
E-mail: kristina@amplifaia.com

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte mig via telefon, e-mail eller almindeligt brev.

2. Dine personoplysninger anvendes til følgende formål
1. Bekræftelser på indgåede aftaler, fakturering, nyhedsmails etc.
2. Informationer om ændringer af aftaler, tilbud, priser m.v.
3. Informationer om nye tilbud, ydelser m.v.
4. Journalisering ifm. psykoterapi. 

3. Kategorier af personoplysninger og samtykke
3a. Personoplysninger. De oplysninger jeg beder om fra dig er:
• Dit navn
• En personlig e-mail-adresse
• Evt. navnet på din arbejdsplads. hvis arbejdsgiver skal faktureres 
• Adresse
• Dit direkte telefonnummer.
• Din profession
Desuden registrerer jeg, hvad du tilmelder dig eller henvender dig omkring. Informationerne bruges til at kunne tilmelde dig eller sende dig den relevante information og materiale.

3b. Samtykkeerklæring ifm. psykoterapi:

Ifm. første session giver du dit samtykke til, at du er bekendt med virksomhedens privatlivspolitik, og du giver oplysninger om dig selv, som er nødvendige for at sikre kvaliteten af mine terapeutiske behandlinger.
Med samtykkeerklæringen bliver du bedt om tilladelse til behandling af følgende kategorier af personoplysninger om dig, når de er saglige og nødvendige for, at jeg kan hjælpe dig:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato/alder, civil status. Uddannelses- og ansættelsesforhold. Økonomiske forhold, væsentlige sociale problemer og familieforhold. Oplysninger om evt. strafbare forhold.
Fysiske/psykiske helbredsoplysninger. Sygdomme, indlæggelser og evt. medicinforbrug. Oplysninger om racemæssig/etnisk/kulturel baggrund. Religiøse, filosofiske eller politiske overbevisninger. Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Seksuelle forhold eller orientering.
Du giver desuden samtykke til, at du er bekendt med afbuds- og betalingsbetingesler. Din samtykkeerklæring påføres ikke dit klientnummer jf. pkt. 6. Jeg anmoder aldrig om dit cpr. nr.

3c. Cookies
Her på websitet www.amplifaia.com anvendes cookies til webanalyse, der kan hjælpe til at forbedre hjemmesiden, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. En cookie er et lille stykke information, som en hjemmeside kan lagre på forbrugerens webbrowser og senere genfinde. Information indsamlet som cookies indeholder dato og tidspunkt for forbrugerens besøg samt forbrugerens registreringsoplysninger, navigations- og købsaktivitet. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. De fleste browsere indeholder en vejledning i dette.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere af dine personoplysninger
Jeg videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre, med mindre du anmoder mig om det og skriftligt har givet din tilladelse hertil.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Dine oplysninger stammer udelukkende fra dig. 

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Du har ret til at få dine personoplysninger slettet uden unødig forsinkelse, når ét af følgende forhold gør sig gældende:
For overholdelse af reglerne om bogføring slettes alle personoplysninger iht. bogføringsloven. Dvs. at de slettes helt regnet fra indeværende år og fem år tilbage.
Personoplysninger, der ikke er relevante ift. bogføringsloven og SKAT, kan slettes efter endt session, forløb, når du anmoder om det, når du trækker dit samtykke tilbage, og ellers slettes de senest to år efter din sidste session.

Alle oplysninger behandles manuelt. Personfølsomme oplysninger opbevares aflåst eller elektronisk forsvarligt iht gældende godkendte systemer. Identitetsark med oplysninger, der kan identificere dig, opbevares adskilt fra øvrige fortrolige oplysninger om dig. Det sker ved benyttelse af kode (pseudonymisering).

7. Automatiske afgørelser, herunder profilering
Der anvendes ikke automatiske afgørelser eller profilering af dine data.

8. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte mig på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af mine behandlinger af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse
Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig. Jf. pkt. 1.

9a. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

9b. Ret til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.
9c. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
9.d Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod mine ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Der sker ikke behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

10. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Ønsker du dette, skal du rette skriftlig henvendelse til mig på de kontaktoplysninger, der fremgår af pkt. 1.

11. Datatilsynets vejledninger
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.